Skip to content

Apuvälinemessut Blogi

Tavoitteena yhä eheämpi kasvun ja oppimisen polku

Ala-astelainen poika punaisessa paidassa katsoo olan yli ja näyttää peukkua.

Koulun aloitus tai uuteen kouluun siirtyminen on merkittävä muutos lapsen tai nuoren elämässä. Sen huolellinen suunnittelu ja toteutus mahdollistaa eheän kasvun ja oppimisen polun. Nämä nivelvaiheet ovat siirtymäprosesseja laajempiin elämän kokonaisuuksiin. Ne ovat usein haasteellisia elämäntilanteita koko perheelle, ja huoltajien osallisuus niissä on ensiarvoisen tärkeää.

Nivelvaiheella tai nivelkohdalla tarkoitetaan tässä siirtymävaihetta varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta perusopetukseen tai alakoulusta yläkouluun ja sieltä toiselle asteelle. Uudistettu varhaiskasvatuslaki, joka tulee voimaan 1.8.2022 luo nykyistä vahvempaa tuen jatkumoa esi- ja perusopetukseen. Opetushallituksen laatimat ohjaavat asiakirjat tavoittelevat varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen yhtenäistä toimintakulttuuria. Perusopetuslaki puolestaan määrittelee perusopetuksen esiopetuksesta opetuksellisesti eheäksi ja kasvatuksellisesti johdonmukaiseksi yhtenäiseksi jatkumoksi.

Siirtymävaiheen työkalut

Uskon vahvasti, että kaikilla lasten ja nuorten kanssa työskentelevillä on aito halu tukea ja edistää koulupolkuja kohti tulevaisuutta, elämää ja ammattiopintoja. Yleensä, mutta erityisesti, jos lapsi tai oppilas on tukea tarvitseva, asioiden järjesteleminen vaatii lisäksi moniammatillista työtä.

Lasten ja oppilaiden tasolla yhteistyö on käytännössä tutustumiskäyntejä ja vierailuja, kaveri- ja kummitoimintaa, pedagogisia keskusteluja ja tiedonsiirtoa. Vertaisten voima ja sosiaalisen tuen merkitys on kaikille ihmisille tärkeää ja lisää merkityksellisyyden tunnetta. Henkilöstön näkökulmasta tärkeää ovat puolestaan selkeät palaverirakenteet, tiedonsiirron käytänteet ja dokumentointi sekä huoltajien osallisuuden varmistaminen.

Oppilaan onnistuneen siirtymän takana on riittävien yksilöllisten tukitoimien rakentaminen. On tärkeää, että vältetään asioiden ratkaisemista vain aiemmin hyviksi todetuilla malleilla. Sen sijaan tulisi huomioida juuri kyseisen lapsen ja nuoren tarpeet ja tilanteet. Toiselle tarve voi olla aikuisen antamaa yksilöllistä ohjausta ja jollekin muulle se voi olla pysyvä oma istumapaikka luokassa.

Yhteistyötä yli rajojen

Nivelvaiheen prosesseissa tarvitaan lapsen ja oppilaan tuntemisen lisäksi vahvaa ja suunnitelmallista yhteistyötä, jonka tulisi ylittää kiinteistöjen, kouluasteiden ja hallinnonalojen väliset rajat. Erityisen tärkeää on, että lasten ja nuorten kanssa toimivilla henkilöillä olisi yhteneväiset toimintamallit ja pelisäännöt. Parhaimmillaan verkoston yhteistyö ennaltaehkäisee haasteiden syntymistä muutoksissa ja säästää voimavaroja niin kotona kuin koulussa.

Osallisuus, kohtaaminen ja kuulluksi tuleminen ovat myös tukitoimien suunnittelussa merkittäviä asioita. Aito kohtaaminen ja asian äärelle pysähtyminen vahvistaa yhteistyötä ja onnistumisen mahdollisuuksia. Joskus aikuiset ohittavat lapsen ja nuoren oman tahto- ja tarvemaailman ja keskittyvät siihen, mitä he itse pitävät tälle ihmiselle tarpeellisena. Tavoitteiden asettaminen yhdessä helpottaa päämäärän tavoittelua ja selkeyttää tarvittavia toimenpiteitä. Sujuva yhteistyö luo turvaa myös lapselle ja nuorelle nivelvaiheessa.

Kuinka saada muutoksia sisältävät eri kasvun ja koulupolun siirtymät onnistumaan arjen tasolla? Kuinka huomioida lapsen ja nuoren ikäkausi sekä kehitysvaihe nivelvaihetyössä?  Miten kasvattaa lasten tai nuorten valmiuksia siirtymävaiheita varten? Näistä aiheista kerron lisää keskiviikkona 11.5. klo 10 Apuvälinemessujen ohjelmalavalla. Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan kanssani!

Mari Luosa, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

 

Mari Luosa on koulutukseltaan erityisluokanopettaja ja toimii ohjaavana opettajana Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa. Hänellä on koulutus ja kokemusta varhaiskasvatuksesta lukion erityisopetukseen. Mari on tottunut työskentelemään monialaisesti. Sydäntä lähellä on kunnioittava kohtaaminen ja ratkaisukeskeisen asenteen ylläpitäminen kaikessa tekemisessä.

 

Apuvälineen uutena teemana tänä vuonna on Koulu, opiskelu ja työllistyminen. Valterin esiintyjät tavoitat Apuvälinemessujen ohjelmalavalta.  Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri on mukana myös omalla osastolla, jossa voit tutustua palveluihimme ja Valteri-Puodin tuotteisiin.

Tervetuloa ke 11.5. klo 10 kuulemaan ohjaava opettaja Mari Luosan esitystä Koulupolun nivelvaiheiden tukeminen onnistuneesti.

 

Apuvälinemessut 11.-13.5. Helsingin Messukeskuksessa

Tutustu Apuvälinemessujen ohjelmaan

Apuväline blogin etusivulle